KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN 2016-2017

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 1. Thực hiện đúng quy chế chuyên môn và chương trình dạy học; hoàn thành tốt kế hoạch giáo dục 37 tuần của ngành. 2. Tăng cường, mạnh dạn thực hiện đổi mới PPDH và KTĐG; phát huy sự chủ động, tích cực và sáng tạo của học sinh; dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh. 3. Tích cực đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn, tăng cường phân cấp quản lý, nêu cao vai trò của tổ chuyên môn trong công tác quản lý và đổi mới PPDH, KTĐG. 4. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh thông qua việc tham gia các cuộc thi do Ngành tổ chức; nêu cao vai trò công tác giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục tích hợp, giáo dục kỹ năng sống, hướng nghiệp ... 5. Đổi mới hiệu quả công tác quản lý ở tất cả các khâu, tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên. 6. Tích cực tham gia các phong trào thi đua về công tác chuyên môn của Ngành.
SỞ GD-ĐT QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT BA GIA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 14 /KH-BAGIA  
  Sơn Tịnh, ngày 14 tháng 9 năm 2016
 
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN
NĂM HỌC 2016-2017
I. CƠ SỞ PHÁP LÝ
1. Luật giáo dục số 38/2005/QH11, ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam.
2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục số 44/2009/QH12, ngày 25 tháng 11 năm 2009 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Luật giáo dục số 38/2005/QH11.
3. Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học, ban hành kèm theo Thông thư số 12/2011/TT-BGDĐT, ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4. Quyết định số 1177/QĐ-UBND, ngày 30 tháng 6 năm 2016 của UBND Tỉnh Quảng Ngãi Về việc ban hành Kế hoạch thời gian nặm hoc 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thong và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ngãi.
5. Công văn 1432/SGDĐT-GDTrH, ngày 07 tháng 9 năm 2016 của Sở GD-ĐT Quảng Ngãi Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2016-2017.
6. Công văn số 1441/SGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Sở GD-ĐT Quảng Ngãi Về việc hướng dẫn nhiệm vụ KTKĐCLGD năm học 2016-2017.
7. Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 của trường THPT Ba Gia.
II. CƠ SỞ THỰC TIỄN
1. Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý:
- Tổng số cán bộ, giáo viên biên chế trong nhà trường: 90
- Cán bộ quản lý: 4;                    - Đã qua lớp quản lý: 4;                  - Đã qua lớp CCCT: 2
- Số giáo viên đứng lớp: 81;       - Nữ: 42;                                            - Tỉ lệ: 50%
- Nhân viên trong biên chế: 5;   - Nữ: 4;                                               - Tỉ lệ: 80%  
- Nhân viên hợp đồng: 4
- Sau đại học: 11;                                    - Tỉ lệ: 12,22%
2. Học sinh:
- Sĩ số học sinh: 1283;                - Nữ: 715;                                          - Tỉ lệ nữ: 55,73%.
- Số lớp: 33;                                  - Số HSTB/lớp: 38,88.
3. Tổ chuyên môn: 9.
4. Cơ sở vật chất: - Phòng học: 35; phòng vi tính: 2; phòng thực hành Vật lý: 1; phòng thực hành Hóa học: 2; phòng thực hành Sinh học: 2; phòng tương tác: 1; phòng nghe nhìn: 1.
III. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Điểm mạnh: Đội ngũ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn, đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng, có trách nhiệm với công việc.
2. Điểm yếu: Chất lượng đầu vào của học sinh quá thấp, số lượng học sinh yếu kém còn nhiều.
3. Thuận lợi:
- Có sự theo dõi và giúp đỡ sâu sát của lãnh đạo cấp trên;
- Đa số học sinh chăm ngoan;
- Được sự đồng lòng, sự phối hợp tốt của bộ phận lớn cha mẹ học sinh và xã hội trong công tác giáo dục.
4. Khó khăn:
- Sự thay đổi quá nhanh các chính sách giáo dục của ngành đã đem đến cho cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh không ít những băn khoăn, lo lắng; việc tổ chức tập huấn giáo viên trong năm học dẫn đến thiếu hụt giáo viên ở một số môn, đặc biệt là môn tiếng Anh gây ảnh hưởng đến việc phân công giảng dạy;
- Phần lớn học sinh có nhà ở xa trường gây khó khăn cho việc đi lại;
- Nhiều tệ nạn xã hội vẫn đang rình rập và có nguy cơ lăn lõi vào trong học đường;
- Cơ sở vật chất của nhà trường vẫn chưa đủ phục vụ cho công tác đổi mới PPDH và KTĐG;
- Một bộ phận nhỏ cha mẹ học sinh vẫn còn thờ ơ chưa quan tâm đúng mực đến con em, chưa phối hợp tốt với nhà trường trong việc giáo dục học sinh.
IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Thực hiện đúng quy chế chuyên môn và chương trình dạy học; hoàn thành tốt kế hoạch giáo dục 37 tuần của ngành.
2. Tăng cường, mạnh dạn thực hiện đổi mới PPDH và KTĐG; phát huy sự chủ động, tích cực và sáng tạo của học sinh; dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh.
3. Tích cực đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn, tăng cường phân cấp quản lý, nêu cao vai trò của tổ chuyên môn trong công tác quản lý và đổi mới PPDH, KTĐG.
4. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh thông qua việc tham gia các cuộc thi do Ngành tổ chức; nêu cao vai trò công tác giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục tích hợp, giáo dục kỹ năng sống, hướng nghiệp ...
5. Đổi mới hiệu quả công tác quản lý ở tất cả các khâu, tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên.
6. Tích cực tham gia các phong trào thi đua về công tác chuyên môn của Ngành.
V. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ
1. Thực hiện kế hoạch giáo dục:
1.1- Kế hoạch thời gian:
- Xây dựng kịp thời và tổ chức thực hiện tốt chương trình dạy học 37 tuần (học kỳ I: có 19 tuần thực học, học kỳ II: có 18 tuần thực học), bảo đảm thời gian kết thúc chương trình đúng quy định theo Quyết định số 1177/QĐ-UBND, ngày 30 tháng 6 năm 2016 của UBND Tỉnh Quảng Ngãi Về việc ban hành Kế hoạch thời gian nặm hoc 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thong và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ngãi.
Riêng lớp 12, Trường có kế hoạch dạy tăng tiết vào học kỳ 2, phấn đấu kết thúc chương trình trước 22/4/2017.
Thời gian nghỉ Tết Bính Thân: 25/01/2017 đến 05/02/2017 (28 tháng Chạp đến 09 tháng Giêng).
1.2- Tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục:
1.2.1. Kế hoạch giáo dục năm học 2016-2017:
- Tổ chức cho các tổ chuyên môn, giáo viên lựa chọn nội dung, xây dựng chủ đề dạy học theo môn học và chủ đề tích hợp, liên môn.
- Chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề và theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực.
- Chú trọng lồng ghép một cách phù hợp giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống và hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật vào trong từng môn học, tiết học.
- Khuyến khích và hướng dẫn học sinh tích cực vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống trong thực tiễn.
- Hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông theo quy định của Bộ, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của từng môn học và hoạt động giáo dục; dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh, đáp ứng yêu cầu tình hình mới.
- Bố trí thực hiện đủ thời lượng dạy học tự chọn theo quy định. Từng bộ môn có dạy học tự chọn đều có kế hoạch dạy học cụ thể và được đưa vào phân phối chương trình chi tiết của môn học.
- Thực hiện tốt công tác Bồi dưỡng học sinh giỏi; tổ chức các hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo phù hợp với đối tượng học sinh.
- Tổ chức cho toàn thể giáo viên tham gia sinh hoạt chuyên môn qua mạng (trường học kết nối); tổ chức tốt công tác báo cáo chuyên đề; khuyến khích học sinh học tập qua trường học kết nối.
- Lồng ghép giáo dục Hiến pháp và Pháp luật cho học sinh vào giờ học các bộ môn xã hội.
1.2.2. Xây dựng kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh:
- Từng tổ chuyên môn, từng giáo viên bộ môn chủ động xây dựng kế hoạch dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh phù hợp với điều kiện thực tế của trường, của tổ và từng đối tượng học sinh; đáp ứng yêu cầu tối thiểu cho học sinh lớp 12 chuẩn bị dự thi THPT theo định hướng mới.
- Trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của từng môn học trong chương trình, tổ bộ môn chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh thông qua khung thời gian 37 tuần; đảm bảo thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo và kiểm tra định kỳ.
- Thực hiện tốt việc ứng dụng các thiết bị dạy học hiện có vào trong các tiết dạy trên lớp nhằm mục đích nâng cao chất lượng học tập của học sinh.
- Tạo điều kiện cho các tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên được chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn, đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề và theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực.
- Trên cơ sở kế hoạch dạy học đã được phê duyệt, tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên có thể thiết kế tiến trình dạy học cụ thể cho mỗi chủ đề mà không nhất thiết phải theo bài/tiết trong sách giáo khoa nhưng phải đảm bảo việc hoàn thành chương trình dạy học đúng tiến độ.
1.3- Tổ chức tốt việc dạy học Ngoại ngữ:
- Giáo viên tiếng Anh cần phải phát huy sự mạnh dạn, chủ động của học sinh trong việc sử dụng tiếng Anh; cần phối hợp tốt các kỹ năng: nghe - nói - đọc - viết của học sinh trong các tiết học. Giáo viên cần hướng dẫn cho học sinh phương pháp học tập tiếng Anh.
- Tạo điều kiện cho giáo viên tiếng Anh học tập nâng cao năng lực dạy học bộ môn tiếng Anh theo yêu cầu mới; mỗi giáo viên tiếng Anh tự đầu tư để nâng cao năng lực dạy học bộ môn, đáp ứng yêu cầu mới của Ngành giáo dục.
- Tăng cường cơ sở vật chất phục vụ cho công tác dạy và học môn tiếng Anh.
- Tổ chức cho học sinh tham gia sinh hoạt ngoại khóa môn tiếng Anh; khuyến khích học sinh tham gia dự thi IOE các cấp; có kế hoạch phù hợp để chọn học sinh tham dự kỳ thi OTE cấp tỉnh.
1.4- Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động giáo dục hướng nghiệp, Nghề phổ thông:
1.4.1. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp:
- Thực hiện đủ các chủ đề quy định cho mỗi tháng, với thời lượng 2 tiết/tháng/lớp.
- Tăng cường hình thức sinh hoạt tập thể, sân khấu hóa các hoạt động giáo dục học sinh.
- Khuyến khích các tổ chuyên môn phối hợp với các lực lượng trong nhà trường tổ chức các hội thi, các buổi sinh hoạt ngoại khóa cho học sinh dưới hình thức sân khấu hóa.
1.4.2. Hoạt động giáo dục hướng nghiệp:
- Tổ chức hoạt động Giáo dục hướng nghiệp dưới nhiều hình thức với thời lượng 9 tiết/năm học, cụ thể là:
+ Công nghệ thông tin và Khoa học công nghệ;
+ Thanh niên xây dựng và bảo vệ tổ quốc;
+ Nghề nghiệp trong tương lai;
+ Tư vấn tuyển sinh và học nghề; tăng cường công tác tuyên truyền về định hướng phân luồng học sinh sau THPT; tích cực cập nhật và truyền tải thông tin về công tác tư vấn chọn nghề cho học sinh sau tốt nghiệp THPT phù hợp với yêu cầu hội nhập.
1.4.3. Hoạt động giáo dục Nghề phổ thông:
- Quản lý chặt chẽ công tác giáo dục Nghề phổ thông theo đúng PPCT ở lớp 11 với 105 tiết.
- Đầu tư cơ sở vật chất phục vụ yêu cầu tối thiểu cho công tác giáo dục Nghề phổ thông.
- Tổ chức cho học sinh khối 11 và 12 tham dự kỳ thi lấy Chứng nhận nghề PT được Sở GD&ĐT tổ chức vào cuối tháng 4/2017.
1.5- Thực hiện dạy học các chủ đề tích hợp:
- Giáo viên chủ động lồng ghép các nội dung giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống ma túy, HIV/AIDS; giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống; tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; ... thông qua các môn học một cách phù hợp.
- Các bộ môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, GDCD thực hiện dạy học tích hợp nội môn, đa môn; các bộ môn Lý-Hóa-Sinh xây dựng Chủ đề dạy học tích hợp liên môn và đa môn, đồng thời tổ chức thực hiện tốt các Chủ đề đã được thống nhất.
- Tổ chức và hướng dẫn học sinh dự thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn các cấp; tổ chức tốt cho giáo viên tham gia dự thi Dạy học theo Chủ đề tích hợp.
1.6- Nâng cao chất lượng Giáo dục thể chất; Giáo dục quốc phòng:
- Sớm phát hiện các nhân tố tích cực, có năng lực trong thể dục thể thao; có kế hoạch bồi dưỡng, huấn luyện hợp lý và thành lập các đội tuyển tham gia các phong trào, hội thi Thể dục thể thao do Ngành tổ chức.
- Lồng ghép các nội dung giáo dục lòng tự hào dân tộc, nội dung về chủ quyền biển đảo, độc lập dân tộc vào bộ môn Giáo dục quốc phòng; nâng chất lượng giáo dục tư tưởng cho thế hệ trẻ về độc lập, tự do của tổ quốc, về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Tuyển chọn đội tuyển lớp 11, có kế hoạch huấn luyện để dự thi các cấp theo yêu cầu của Sở GD-ĐT.
1.7- Ứng dụng các thành tựu Khoa học công nghệ vào trong công tác dạy và học:
Sớm đưa các thành tựa về Khoa học kỹ thuật và Công nghệ thông tin vào trong chương trình dạy học các bộ môn thực nghiệm; ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác soạn giảng và nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng dạy học; cập nhật tốt thông tin và thành tựu khoa học để nâng cao nhận thức của học sinh trong giai đoạn mới; nâng cao chất lượng website của trường trong việc truyền tải thông tin và giáo dục học sinh.
2. Đổi mới phương pháp dạy học:
- Thực hiện Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH, ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành; tích cực ứng dụng CNTT phù hợp với nội dung bài học; chú ý việc tổ chức dạy học phân hóa theo năng lực của học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông.            Chỉ đạo các tổ chuyên môn thực hiện tốt việc đổi mới PPDH theo các định hướng:
+ Dạy học theo hướng Nghiên cứu bài học; sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn và cụm chuyên môn theo kế hoạch.
+ Dạy học theo Chủ đề và Chủ đề tích hợp liên môn.
+ Dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột” với các bộ môn Lý, Hóa, Sinh theo hướng dẫn tại Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH, ngày 27/5/2013 của Bộ GD-ĐT.
+ Sinh hoạt chuyên môn qua Trường học kết nối, qua website của trường: thptbagia.edu.vn
- Khuyến khích, động viên và tổ chức tốt cho giáo viên tham gia đầy đủ các cuộc thi: Thi sử dụng thiết bị dạy học cấp tỉnh, thi dạy học theo Chủ đề tích hợp, …
- Giáo viên tham gia hướng dẫn học sinh tham dự các kỳ thi: Thi HSG các cấp, thi Olympic, thi KHKT, thi vận dụng KTLM, …
- Khuyến khích tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động góp phần phát triển năng lực học sinh như: Văn hóa - văn nghệ, thể dục – thể thao; các hội thi năng khiếu, tài năng; các hoạt động giao lưu, …
3. Đổi mới kiểm tra và đánh giá:
- Thực hiện đúng quy định về đánh giá, xếp loại học sinh theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT, ngày 12/12/2011 ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT.
- Tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi thi, chấm thi và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc thi và kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.
- Đối với lớp 12, giáo viên chủ động nắm bắt thông tin về kỳ thi THPT, có phương án điều chỉnh phù hợp, nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy.
- Đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng chú trọng đánh giá phẩm chất và năng lực của học sinh. Chú trọng đánh giá quá trình học tập và rèn luyện. Các hình thức kiểm tra, đánh giá đều hướng tới phát triển năng lực của học sinh; coi trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh về phương pháp học tập, động viên sự cố gắng, hứng thú học tập của các em trong quá trình dạy học. Việc kiểm tra, đánh giá không chỉ là việc xem học sinh học được cái gì mà quan trọng hơn là biết học sinh học như thế nào, có biết vận dụng không; kết hợp kết quả đánh giá trong quá trình giáo dục với đánh giá tổng kết cuối kỳ, cuối năm học.
- Trong quá trình thực hiện các hoạt động dạy học, giáo dục, giáo viên cần coi trọng việc quan sát và hướng dẫn học sinh tự quan sát các hoạt động và kết quả hoạt động học tập, rèn luyện của các em; nhận xét định tính và định lượng các hoạt động về kết quả hoạt động, qua đó đề xuất hoặc triển khai kịp thời các hướng dẫn, góp ý, điều chỉnh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh.
- Chủ động kết hợp một cách hợp lý, phù hợp giữa hình thức trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lý thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra. Tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn; đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn cần tăng cường ra các câu hỏi mở; gắn với thời sự quê hương, đất nước để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, động viên sự cố gắng tiến bộ của học sinh. Việc cho điểm có thể kết hợp giữa đánh giá kết quả bài làm với theo dõi sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Chú ý hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực của mình.
- Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề thi, kiểm tra theo ma trận; chỉ đạo việc ra các câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn đúng (PISA); triển khai phần kiểm tra tự luận trong các bài kiểm tra viết môn tiếng Anh. Tiếp tục nâng cao chất lượng việc thi cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết đối với các môn tiếng Anh; thực hiện việc kiểm tra môn tiếng Anh theo đúng hướng dẫn của Công văn 1432/SGDĐT-GDTrH, ngày 07/9/2016 của Sở GD-ĐT Quảng Ngãi.
- Tăng cường ra câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực để bổ sung cho thư viện câu hỏi của trường. Tăng cường xây dựng "Nguồn học liệu mở" (thư viện) câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài dạy, tài liệu tham khảo có chất lượng.
- Thực hiện công tác đánh giá theo định hướng mới của Bộ GD-ĐT đối với học sinh lớp 12; sớm định hướng cho học sinh tiếp cận với phương thức tổ chức thi THPT mới của Bộ GD-ĐT trong năm học 2016-2017 và những năm tiếp theo.
- Tập huấn cho cán bộ, giáo viên về công tác sử dụng phần mềm ngân hàng đề, sớm cập nhật các thông tin liên quan đến kỳ thi THPT năm học 2016-2017 theo chủ trương của Bộ GD-ĐT.
- Thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục theo Công văn số: 1441/SGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 08/9/2016 Về việc Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Sở GD-ĐT Quảng Ngãi.
4. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý:
4.1- Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý:
- Tăng cường tập huấn cho cán bộ, giáo viên về công tác dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh; tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá theo chủ đề tích hợp; tổ chức tốt các cuộc thi dành cho học sinh và giáo viên; tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn thông qua nghiên cứu bài học; quản lý và sử dụng tốt thiết bị dạy học; tổ chức tốt hoạt động hướng nghiệp; hướng dẫn học sinh tham gia nghiên cứu khoa học; tư vấn tâm lý cho học sinh; dạy học gắn liền với thực tiễn ...
- Tổ chức bồi dưỡng thường xuyên đối với giáo viên; nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên về chuyên môn và nghiệp vụ theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên; tăng cường các hình thức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý và hỗ trợ hoạt động dạy học, quản lý qua mạng internet; tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn qua trường học kết nối.
- Tạo điều kiện để giáo viên tiếng Anh tham gia các lớp bồi dưỡng về về năng lực và phương pháp dạy học tiếng Anh theo tiếp cận mới.
- Tổ chức tốt việc thực hiện Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2016-2017.
4.2- Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên:
- Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ (nhóm) chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học, dạy học theo chủ đề; tích cực tham gia sinh hoạt chuyên môn tại trường, cụm trường, Sở; tham gia diễn đàn trên mạng về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá để hỗ trợ hoạt động đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn trong nhà trường.
- Tổ chức tốt các hội thi trong nhà trường: Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường; cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp; thi sử dụng thiết bị dạy học và các cuộc thi khác do Ngành tổ chức.
- Giám sát chặt chẽ việc thực hiện công tác chuyên môn, việc dự giờ, công tác báo cáo chuyên đề và viết sáng kiến kinh nghiệm của cán bộ, giáo viên.
4.3- Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học:
- Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của viên chức làm công tác thiết bị dạy học; yêu cầu giáo viên tăng cường sử dụng thiết bị dạy học của nhà trường để đảm bảo việc dạy học có chất lượng.
- Tăng cường quảng bá các đầu sách hay trong thư viện đến giáo viên và học sinh; tăng cường số đầu sách hay cho thư viện; khuyến khích học sinh đến thư viện để nghiên cứu, học tập.
- Khuyến khích giáo viên sử dụng đồ dùng dạy học hiện có khi lên lớp.
5. Đổi mới công tác quản lý giáo dục trung học:
- Thực hiện các quy định về phân cấp trong quản lý giáo dục, phát huy vai trò tham mưu, cộng tác của tổ trưởng chuyên môn để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.
- Quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng và triển khai kế hoạch của nhà trường từ kế hoạch của tổ chuyên môn đến kế hoạch của trường. Kế hoạch cần bám sát yêu cầu nhiệm vụ năm học và điều kiện thực tế của nhà trường. Hiệu trưởng thẩm định, phê duyệt kế hoạch các tổ chuyên môn; tổ trưởng chuyên môn thẩm định phê duyệt kế hoạch dạy học của các thành viên trong tổ. Từng bộ phận chú trọng công tác theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch chuyên môn; thực hiện đúng quy định về các loại hồ sơ trong nhà trường theo Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT, ngày 28/3/2011 và Công văn số 68/BGDĐT-GDTrH, ngày 07/01/2014 của Bộ GDĐT.
- Tăng cường quản lý việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục; củng cố kỷ cương, nền nếp trong dạy học, kiểm tra đánh giá, bảo đảm tính khách quan, chính xác, công bằng;
- Tăng cường quản lý chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT, ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ GD&ĐT và Quyết định 51/2012/QĐ-UBND, ngày 28 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi;
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý giảng dạy, phân công chuyên môn; quản lý kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, ...

6. Tổ chức tốt hội thi các cấp:
6.1. Công tác tuyên truyền:
- Lãnh đạo nhà trường quán triệt, triển khai đầy đủ và kịp thời tinh thần và nội dung các cuộc thi các cấp đến toàn thể các thành viên trong Hội đồng sư phạm; có kế hoạch động viên, khuyến khích cán bộ, giáo viên trong toàn trường hưởng ứng và tích cực tham gia các hội thi.
- Thông qua các hoạt động cụ thể, nội dung tuyên truyền thiết thực để khơi dậy niềm đam mê cho toàn thể cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh toàn trường về các cuộc thi.
6.2. Các cuộc thi quan trọng trong năm học:
- Cán bộ, giáo viên trực tiếp tham gia và hướng dẫn các cuộc thi:
1) Thi sử dụng thiết bị dạy học;
2) Thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi;
3) Thi giáo viên dạy giỏi;
4) Thi Dạy học theo Chủ đề tích hợp;
5) Hướng dẫn học sinh thi KHKT;
6) Hướng dẫn học sinh thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn;

- Tổ chức cho học sinh tham gia các kỳ thi:
1) Thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 11, 12;
2) Thi MTCT lớp 12 các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh;
3) Thi HSG cấp trường dành cho học sinh lớp 10;
4) Thi Olympic Toán và tiếng Anh;
5) Thi tài năng tiếng Anh;
6) Thi Vận dụng kến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn;

7. Công tác Kiểm định chất lượng giáo dục: Thực hiện công tác đánh giá trong theo qui định của bộ tiêu chí; phấn đấu đến năm học 2018-2019 đăng ký đánh giá ngoài.
VI. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU
1. Đối với học sinh:
- Học sinh khá, giỏi của năm học 2016-2017: ≥ 40%; giảm tỷ lệ học sinh yếu kém xuống dưới 10%; học sinh ở lại lớp dưới 0,5%.
- Học sinh lớp 12 đỗ tốt nghiệp THPT: ≥ 95%.
- Học sinh giỏi từ cấp tỉnh trở lên ở tất cả các môn: ≥ 90 giải; phấn đấu có giải cao và giải quốc gia.
- 100% tập thể lớp tham gia các cuộc thi: KHKT, Vận dụng KTLM; phấn đấu có ít nhất 3 sản phẩm dự thi KHKT cấp tỉnh, 5 bài viết dự thi Vận dụng kiến thức liên môn giải quyết tình huống thực tiễn cấp tỉnh.
- Có đội tuyển dự thi Câu lạc bộ tài năng tiếng Anh (OTE) cấp tỉnh.
- Đạt giải cao trong Hội khỏe phù đổng cấp tỉnh (nếu có tổ chức).
- Đạt giải trong Hội thao GDQP do Ngành tổ chức.
2. Đối với giáo viên:
2.1. Tổ chuyên môn:
- 100% tổ chuyên môn có Hồ sơ chuyên môn đạt loại tốt.
- 100% tổ chuyên môn hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.
- 100% tổ chuyên môn tham gia diễn đàn trên mạng (trường học kết nối) mỗi học kỳ đóng góp một sản phẩm.
- 100% tổ chuyên môn có ít nhất 1 sản phẩm dự thi Dạy học theo Chủ đề tích hợp (khuyến khích các bộ môn Toán, Tin học và tiếng Anh tham gia).
- Sinh hoạt tổ chuyên môn 2 lần/tháng.
- Mỗi tổ chuyên môn được kiểm tra hồ sơ chuyên môn 2 lần trong 1 học kỳ.
- Mỗi tổ Lý-CN, Hóa học, Sinh-CN có ít nhất 01 giáo viên tham gia dự thi Sử dụng thiết bị dạy học cấp tỉnh.
- Mỗi bộ môn có ít nhất 01 giáo viên tham gia dự thi GVDG cấp tỉnh (nếu có tổ chức).
2.2. Cá nhân giáo viên:
- 100% giáo viên có Hồ sơ chuyên môn đạt loại tốt và khá.
- 100% giáo viên hoàn thành tốt chương trình dạy học.
- 100% giáo viên đủ điều kiện dự thi sẽ tham gia dự thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường.
- 100% giáo viên hoàn thành tốt công tác BDTX và được xếp loại khá, giỏi.
- 100% giáo viên có ít nhất 2 tiết dạy dự giờ trong 1 học kỳ; đi dự giờ đồng nghiệp ít nhất 4 tiết trong 1 học kỳ.
- Mỗi giáo viên được tổ trưởng kiểm tra hồ sơ chuyên môn 2 lần/học kỳ; Ban giám hiệu kiểm tra 1 lần/học kỳ.
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Hiệu trưởng chủ động triển khai và chỉ đạo việc thực hiện các kế hoạch liên quan đến công tác chuyên môn; tăng cường phân cấp quản lý trong nhà trường; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện qui chế chuyên môn của giáo viên và các tổ.
2. Tổ trưởng chuyên môn trực tiếp chỉ đạo tổ chuyên môn thực hiện kế hoạch chuyên môn của từng thành viên; lên kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện tốt quy chế, quy định về công tác chuyên môn.
3. Mọi chỉ tiêu đã đề ra trong Kế hoạch là một tiêu chí để xếp loại thi đua của năm học. Các tổ chuyên môn cần theo dõi, đánh giá chính xác, công bằng và phù hợp để khỏi trở ngại cho công tác thi đua về sau.
Trong quá trình thực hiện công tác chuyên môn nếu gặp vướng mắc, từng bộ phận báo cáo trực tiếp với Ban giám hiệu để cùng thảo luận, nghiên cứu và điều chỉnh hợp lý.
 
  NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
Nơi nhận:
  - TTCM;
   - Lưu.
 
 
PHÊ DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG
 
 
 

PHỤ LỤC
(Kèm theo Kế hoạch số: … /KH-BAGIA, ngày 14/9/2016 của trường THPT Ba Gia)
I. Hồ sơ chuyên môn:
1. Kế hoạch:
1.1. Đối với tổ trưởng:
- Kế hoạch chuyên môn.
- Kế hoạch đặc thù theo từng công việc.
Kế hoạch chuyên môn phải có phê duyệt của Hiệu trưởng và được lập từ đầu năm học; các kế hoạch đặc thù được làm theo từng đợt công việc theo từng thời điểm cụ thể.
1.2. Đối với giáo viên:
- Kế hoạch giảng dạy: Kế hoạch dạy học bộ môn; Kế hoạch dạy tự chọn (nếu có).
- Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên.
Các kế hoạch trên phải có phê duyệt của tổ trưởng.
2. Thống nhất các loại hồ sơ tổ chuyên môn và giáo viên.
2.1. Hồ sơ tổ chuyên môn:
1) Sổ ghi kế hoạch hoạt động chuyên môn và nội dung các cuộc họp chuyên môn.
2) Kế hoạch chuyên môn của tổ.
3) Lưu các loại văn bản, quyết định chỉ đạo của các cấp quản lí.
4) Sổ biên bản họp tổ, nhóm bộ môn.
5) PPCT các môn học của tổ.
6) Lưu đề kiểm tra và HDC các bài kiểm tra của học sinh.
7) Phân công chuyên môn, theo dõi thi đua giáo viên.
2.2. Hồ sơ cá nhân giáo viên:
1) Giáo án (chính khóa, tự chọn, bồi dưỡng HSG).
2) Kế hoạch giảng dạy.
3) Sổ dự giờ (Tiết dự phải được nhận xét đánh giá cụ thể; thang điểm phải chi tiết, xếp loại phải đúng qui chế).
4) Sổ điểm cá nhân.
5) Sổ họp (ghi đầy đủ nội dung các cuộc họp, các buổi sinh hoạt chuyên môn; đảm bảo tính khoa học).
6) Lịch báo giảng (Ghi cụ thể nội dung bài học, ngày dạy trong lịch phải phù hợp với PPCT).
7) Sổ chủ nhiệm (với giáo viên có làm công tác chủ nhiệm lớp).
8) Sổ điểm lớp (với giáo viên có làm công tác chủ nhiệm lớp).
9) Sổ theo dõi sử dụng thiết bị + Sổ đầu bài thực hành + Lịch thực hành + Sổ kiểm kê tài sản theo định kì và cuối năm (với giáo viên phụ trách phòng thí nghiệm thực hành).
II. Qui định việc kiểm tra hồ sơ giáo viên và tổ chuyên môn:
1. Đối với giáo viên:
- Mỗi học kỳ, tổ trưởng kiểm tra định kỳ 2 lần vào đầu tháng 10, tháng 12, tháng 2 và tháng 4.
- Mỗi học kỳ, BGH kiểm tra định kỳ 1 lần vào giữa tháng 12 và tháng 4, ngoài ra còn kiểm tra đột xuất.
2. Đối với tổ chuyên môn: Mỗi học kỳ, BGH kiểm tra hồ sơ tổ định kỳ 1 lần vào cuối tháng 12 và tháng 4.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DỰ KIẾN CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
NĂM HỌC 2016-2017
 
THỜI GIAN NỘI DUNG
Tháng 8/2016
 
1. Tổ chức dạy học, tổ chức một số hoạt động đầu năm học mới; Tham gia các lớp tập huấn giáo viên cốt cán do Sở tổ chức
2. Phân công chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm
3. Giáo viên đăng ký Modul Bồi dưỡng thường xuyên
4. Biên chế lớp, thống kê số lượng học sinh đầu năm học
5. Báo cáo nội dung tập huấn về Dạy học theo Chủ đề tích hợp và xây dựng Chủ đề tích hợp Lý-Hóa-Sinh
 
 
 
 
 
 
Tháng 9/2016
 
 
 
 
1. Tổ chức báo cáo các chuyên đề đã được bồi dưỡng trong tổ chuyên môn; triển khai sinh hoạt chuyên môn qua trường học kết nối
2. Lập kế hoạch chuyên môn năm học 2016-2017
3. Hoàn thành PPCT dạy học 37 tuần ở tất cả các môn
4. Triển khai các Kế hoạch tổ chức các cuộc thi cho học sinh: KHKT, VD KTLM và cuộc thi DHTH cho giáo viên
5. Triển khai nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2016-2017
6. Kiểm kê phòng thực hành Lý, Hóa, Sinh, Tin học
7. Hội nghị CC-VC năm học 2016-2017 (24/9/2016)
8. Bồi dưỡng HSG 12 (7 tuần: 12/9-27/10/2016)
9. Triển khai qui chế chuyên môn và công tác chủ nhiệm lớp
10. Thành lập Hội đồng tự đánh giá CLGD
 
Tháng 10/2016
 
 
 
 
 
1. Đăng ký danh sách học sinh dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12
2. Triển khai cuộc thi IOE và Olympic Toán qua Internet theo lịch quy định của Bộ và Sở
3. Thi Sử dụng thiết bị dạy học sẵn có dành cho giáo viên Lý-Hóa-Sinh-CN cấp trường
4. Tổ chức vòng thi ý tưởng sáng tạo KHKT dành cho học sinh (Chiều Thứ Bảy: 22/10/2016)
5. Kiểm tra hồ sơ chuyên môn của Tổ chuyên môn và của cá nhân giáo viên
6. Sơ kết công tác sinh hoạt chuyên môn qua trường học kết nối
7. Dự giờ giáo viên
8. Chuẩn bị cho GV dự thi GVDG cấp trường
9. Báo cáo dạy học lồng ghép các môn Sử, Địa, GDCD, Pháp luật
10. Kiểm định CLGD
11. Đưa đội tuyển HSG lớp 12 dự thi vòng 1 tại Trường THPT Trần Quốc Tuấn: 26/10/2016
12. Báo cáo công tác sử dụng phần mềm ngân hàng đề thi trong Hội đồng
 
 
 
Tháng 11/2016
 
 
 
1. Đưa đội tuyển học sinh giỏi lớp 12 dự thi cấp tỉnh vòng 2 tại Trường THPT chuyên Lê Khiết (02/11/2016)
2. Thi GVDG cấp trường
3. Giáo viên dự thi Sử dụng thiết bị dạy học cấp tỉnh
4. Thống kê số lượng học sinh giữa kỳ 1
5. Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn theo định kỳ
6. Tổng chức thi KHKT dành cho HS: Vòng 1 (Chủ nhật, 12/11/2016); vòng 2 (Thứ Bảy, 27/11/2016)
7. Triển khai cuộc thi Vận dụng KTLM dành cho HS và Dạy học theo Chủ đề tích hợp dành cho GV
8. Dự giờ giáo viên
9. Kiểm định CLGD
10. Tập huấn Phương pháp “Bàn tay nặn bột” các môn Lý, Hóa, Sinh
 
 
Tháng 12/2016
 
 
1. Bồi dưỡng HSG Máy tính cầm tay lớp 12
2. Chuẩn bị kế hoạch kiểm tra học kỳ 1; tổ chức thi học kỳ 1
3. Hoàn thành các công đoạn cho học sinh tham gia dự thi KHKT cấp tỉnh
4. Kiểm tra hồ sơ chuyên môn tổ và cá nhân giáo viên lần 2, học kỳ 1
5. Sơ kết về công tác tổ chức sinh hoạt chuyên môn của các tổ
6. Kiểm định CLGD
 
 
 
Tháng 01/2017
 
 
1. Tổ chức thi vận dụng kiến thức liên môn vòng 1 (12/01/2017)
2. Hoàn thành công tác nhập điểm học kỳ 1; chuẩn bị cho Sơ kết học kỳ 1; hoàn thành Sổ điểm lớp và học bạ học kỳ 1
3. Triển khai nhiệm vụ giáo dục trung học học kỳ 2
4. Thi HSG giải toán trên Máy tính cầm tay cấp tỉnh lớp 12
5. Thi Violympic và IOE cấp trường
6. Tổ chức thi Dạy học theo Chủ đề tích hợp dành cho giáo viên vòng 1 (19/01/2017)
7. Bồi dưỡng HSG lớp 11
8. Kiểm định CLGD
 
Tháng 02/2017
 
1. Tổ chức thi Vận dụng KTLM dành cho học sinh và thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên vòng 2 (09/2/2017); chọn sản phẩm dự thi cấp tỉnh (trước 16/02/2017)
2. Kiểm tra hồ sơ tổ chuyên môn và cá nhân giáo viên
3. Sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường THPT
4. Kiểm tra việc sử dụng thiết bị và đồ dùng dạy học
5. Chuẩn bị đội tuyển dự thi Violympic và IOE cấp tỉnh
6. Chọn học sinh tài năng tiếng Anh, huấn luyện và chuẩn bị dự thi cấp tỉnh
7. Thống kê số lượng học sinh giữa học kỳ 2
8. Chọn đội tuyển Thể dục thể thao, huấn luyện dự thi cấp tỉnh
9. Kiểm định CLGD
10. Huấn luyện đội tuyển lớp 11 chuẩn bị tham gia Hội thao quốc phòng
 
Tháng 3/2017
 
 
 
 
 
1. Chuẩn bị đội tuyển HSG lớp 11 dự thi cấp tỉnh; đưa học sinh lớp 11 đi dự thi HSG cấp tỉnh tại trường THPT Lê Trung Đình và THPT chuyên Lê Khiết (16/3/2017)
2. Dự giờ giáo viên
3. Các tổ chuyên môn tổ chức Báo cáo chuyên đề BDTX theo nội dung 3 ở tổ chuyên môn
4. Thi Violympic và IOE cấp tỉnh
5. Rà soát chương trình lớp 12, chuẩn bị cho việc kết thúc chương trình và ôn tập
6. Thi OTE cấp tỉnh
7. Chuẩn bị hồ sơ dự thi THPT quốc gia cho học sinh lớp 12
8. Thi các môn thể thao cấp tỉnh: Bóng chuyền, cờ vua, đẩy gậy
9. Triển khai công tác thi THPT cho học sinh lớp 12; tổ chức thi thử THPT theo đề trường
10. Kiểm định CLGD
11. Đưa đội tuyển lớp 11 dự thi Hội thao quốc phòng
 
 
 
 
Tháng 4/2017
 
 
 
 
1. Chuẩn bị cho học sinh lớp 12 thi học kỳ 2
2. Thi Violympic và IOE cấp toàn quốc (nếu có)
3. Kiểm tra hồ sơ chuyên môn lần 2, học kỳ 2
4. Các tổ chuyên môn tổ chức báo cáo chuyên đề BDTX giáo viên theo nội dung 3 ở tổ chuyên môn
5. Chuẩn bị Kế hoạch cho việc kiểm tra học kỳ 2 lớp 10, 11
6. Hoàn thành thủ tục tổ chức thi Nghề PT cho HS 11, 12
7. Dự giờ giáo viên
8. Kiểm tra Hồ sơ chuyên môn của các tổ chuyên môn và giáo viên đợt cuối
9. Hoàn thành dữ liệu dự thi THPT cho học sinh lớp 12
10. Kiểm định CLGD
 
 
 
 
 
 
Tháng 5/2017
 
 
 
1. Tổ chức kiểm tra học kỳ 2
2. Chuẩn bị tất cả mọi công việc cho tổng kết năm học trước 25/5/2017
3. Tổng kết các hoạt động chuyên môn trong toàn trường, triển khai công tác hè 2017
4. Chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia; kiểm tra điều kiện dự thi của học sinh lớp 12
5. Tổng kết công tác Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên; báo cáo kết quả BDTX về Sở GD-ĐT trước 30/5/2017
6. Tổ chức thi HSG lớp 10 cấp trường
7. Tổng kết công tác đánh giá trong cơ sở giáo dục
 
 
Tháng 6/2017
 
1. Thi THPT quốc gia (giữa tháng 6/2017)
2. Chuẩn bị hồ sơ thi tuyển sinh vào lớp 10
3. Chuẩn bị công tác BDTX giáo viên trong hè và năm học 2017-2018
4. Kiểm tra Hồ sơ học sinh lớp 10, 11
5. Báo cáo tổng kết năm học 2016-2017
 
 
Tháng 7/2017
 
 
 
1. Bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2017-2018
2. Hoàn thành công tác thi tuyển sinh vào lớp 10
3. Đăng ký modul BDTX giáo viên; BDTX giáo viên trong hè
 
 
 
Tháng 8/2017
 
1. BDTX giáo viên
2. Chuẩn bị triển khai nhiệm vụ GDTrH năm học 2017-2018
3. Hoàn thành biên chế học sinh năm học 2017-2018
 
 
---------- Hết ----------