KẾ HOẠCH ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA HỌC KỲ I (2017-2018)

KẾ HOẠCH ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA HỌC KỲ I (2017-2018)
KẾ HOẠCH ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA HỌC KỲ I (2017-2018)
SỞ GD-ĐT QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT BA GIA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: … /KH-BAGIA  
  Sơn Tịnh, ngày 30 tháng 11 năm 2017
 
KẾ HOẠCH
ÔN TẬP VÀ TỔ CHỨC THI HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2017–2018
 
Căn cứ Công văn số: 1921/SGDĐT-GDTrH, ngày 02 tháng 11 năm 2017 của Sở GD-ĐT Quảng Ngãi V/v Hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kỳ 1 năm học 2017-2018;
Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017–2018,
Trường THPT Ba Gia xây dựng Kế hoạch ôn tập, tổ chức kiểm tra và sơ kết học kì 1, năm học 2017-2018 như sau:
I. KẾ HOẠCH HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH VÀ ÔN TẬP HỌC KỲ I
1. Hoàn thành chương trình giáo dục THPT học kỳ I:
- Tổ trưởng chỉ đạo các thành viên trong tổ rà soát lại chương trình học kỳ I để có kế hoạch hoàn thành đúng tiến độ (chậm nhất vào Thứ Năm, ngày 28/12/2017);
- Từng giáo viên phải tự kiểm tra lại chương trình và cột điểm theo qui định để có thể hoàn thành tốt chương trình học kì I;
- Nếu chậm chương trình thì giáo viên tự sắp xếp thời gian dạy bù để đuổi kịp chương trình, đảm bảo nội dung ôn tập và thi học kỳ I cho học sinh cả 3 khối.
2. Xây dựng đề cương ôn tập học kỳ I:
- Tổ trưởng, nhóm trưởng phân công giáo viên xây dựng đề cương ôn tập học kỳ I và ma trận (cấu trúc) đề kiểm tra. Đề cương ôn tập phải hoàn thành và triển khai đến toàn thể học sinh trước Thứ Bảy, ngày 16/12/2017 (Lưu ý: Việc thống nhất ma trận không nên công khai cụ thể dạng đề mà chỉ nên thống nhất phần kiến thức liên quan); việc xây dựng ma trận đề kiểm tra học kỳ cần phải thống nhất trong toàn tổ để ma trận đảm bảo chất lượng.
- Ma trận, đề thi đề nghị và đáp án được nộp qua mail: thanhtanbga@gmail.com trước ngày 23/12/2017 để tổng hợp và chuyển giao cho giáo viên làm đề chính thức.
- Đối với các môn không tổ chức thi chung, tổ trưởng cũng cho giáo viên xây dựng đề cương ôn tập, ma trận và đề thi chính thức đảm bảo chất lượng để kiểm tra tại lớp. Đề thi và đáp án phải được nộp về cho tổ trưởng để lưu giữ trong hồ sơ tổ chuyên môn.
- Mỗi giáo viên cần phải đầu tư tốt về chuyên môn để xây dựng đề cương ôn tập và ma trận đề có chất lượng, phù hợp với yêu cầu đã thống nhất trong tổ.
II. CÔNG TÁC TỔ CHỨC THI HỌC KỲ I
1. Các môn tổ chức thi chung: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học.
2. Các môn tổ chức thi riêng tại lớp: Các môn còn lại, được tổ chức tại lớp trong tuần 18 (25/12/2017 – 30/12/2017).

3. Lịch thi các môn chung:
Ngày Buổi Môn Thời gian làm bài Giờ
mở đề
Giờ
phát đề
Giờ
bắt đầu làm bài
Thứ Ba, 02/01/2018 Sáng Ngữ văn 12; 10 90 phút 7 giờ 00 7 giờ 15 7 giờ 20
Thứ Ba, 02/01/2018 Sáng Tiếng Anh 12; 10 60 phút      
Thứ Ba, 02/01/2018 Chiều Toán 11 90 phút 13 giờ 10 13 giờ 25 13 giờ 30
Thứ Ba, 02/01/2018 Chiều Sinh học 11 45 phút      
Thứ Tư, 03/01/2018 Sáng Toán 12, 10 90 phút 7 giờ 00 7 giờ 15 7 giờ 20
Thứ Tư, 03/01/2018 Sáng Sinh học 12, 10 45 phút      
Thứ Tư, 03/01/2018 Chiều Ngữ văn 11 90 phút 13 giờ 10 13 giờ 25 13 giờ 30
Thứ Tư, 03/01/2018 Chiều Tiếng Anh 11 60 phút      
Thứ Năm, 04/01/2018 Sáng Vật lí 12, 10 60 phút 7 giờ 00 7 giờ 15 7 giờ 20
Thứ Năm, 04/01/2018 Sáng Hóa học 12, 10 60 phút      
Thứ Năm, 04/01/2018 Chiều Vật lí 11 60 phút 13 giờ 10 13 giờ 25 13 giờ 30
Thứ Năm, 04/01/2018 Chiều Hóa học 11 60 phút      
Lưu ý: Lãnh đạo và thư ký có mặt tại trường trước giờ phát đề 30 phút, giám thị có mặt trước giờ phát đề 20 phút
4. Hình thức đề thi chung: Kết hợp Trắc nghiệm với Tự luận; tùy vào đặc thù bộ môn, các tổ thống nhất ma trận cho phù hợp. Tuy nhiên, không được áp dụng 100% TNKQ.
Cấu trúc đề thi:
 
TRƯỜNG THPT BA GIA ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I (2017-2018)
TỔ…………………. MÔN …………………
(ĐỀ CHÍNH THỨC) Thời gian làm bài: ……. phút
(Đề có … trang) Mã đề thi: ……
 
Họ và tên: …………………………………… Lớp: ………….. SBD: ………..
Phần 1: TRẮC NGHIỆM (…,0 điểm)
Phần 2: TỰ LUẬN (…,0 điểm)
Câu 1: (…,0 điểm)
……
Câu 2: (…,0 điểm)
……
Câu 3: (…,0 điểm)
……
---------- Hết ----------
(Ghi chú nếu cần)
III. RA ĐỀ, COI THI, CHẤM THI VÀ LÊN ĐIỂM
1. Quy trình ra đề thi chung: Tương tự như kiểm tra chung, giáo viên bộ môn nộp đề và HDC qua mail cho thầy Tấn (chậm nhất: Thứ Bảy – tuần 17 - 23/12/2017).
- Nội dung đề thi: Thuộc chương trình học kỳ I; tổ trưởng chịu trách nhiệm về cấu trúc và nội dung đề thi.
- Tổ trưởng, nhóm trưởng bộ môn thẩm định đề thi và HDC đồng thời đề nghị bổ sung chỉnh sửa (nếu cần) vào Thứ Hai – tuần 18 (25/12/2017).
Lưu ý: Giáo viên làm đề và HDC phải thật cẩn thận, chi tiết và chính xác để công bố cho học sinh sau khi thi xong; giáo viên ra đề thi đề nghị và làm đề chính thức phải chịu trách nhiệm về nội dung đề thi.
2. Công tác coi, chấm thi và nhập điểm:
- Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng coi thi các môn thi chung.
- Đối với các môn thi riêng, giáo viên tự tổ chức cho học sinh thi tại lớp.
- Với các môn thi chung: Tổ trưởng (nhóm trưởng) có kế hoạch chi tiết để chấm chung và nộp phiếu điểm trước Thứ Bảy, tuần 19 (06/01/2018) để kịp nhập điểm và thống kê. Việc nhập điểm, sơ kết điểm phải hoàn thành trước Thứ Năm, tuần 20 (11/01/2018) để báo cáo kịp thời về Sở GD-ĐT vào 15/01/2018.
- Với các môn thi riêng tại lớp: Giáo viên bộ môn có kế hoạch chấm bài và nộp đầy đủ cột điểm qua mail cho tổ nhập điểm trước Thứ Năm - tuần 19 (04/01/2018).
- Giáo viên chủ nhiệm có kế hoạch dự kiến xếp loại hạnh kiểm và gởi kết quả qua mail cho tổ nhập điểm trước Thứ Năm, tuần 19 (04/01/2018).
(Mail nhận điểm và hạnh kiểm: thptbagiaquanlidiem@gmail.com)
Vì công việc có liên quan đến công tác báo cáo và sơ kết học kì I, đề nghị các bộ phận không nên chủ quan mà cần phải cố gắng hoàn thành đúng tiến độ. Tổ trưởng lên kế hoạch thật chi tiết và triển khai, đôn đốc tổ viên thực hiện đúng thời hạn.
Mọi thắc mắc, quý thầy cô liên hệ trực tiếp với thầy Tấn để xem xét, điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp hơn.
 
  HIỆU TRƯỞNG  
Nơi nhận:    
  - PHT;
- TTCM;
- Ban nhập điểm;
- Văn phòng (t/báo);
- Lưu.