LỊCH THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2016

LỊCH THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2016
Lịch thi GVDG 2016
SỞ GDĐT QUẢNG NGÃI                  
TRƯỜNG THPT BA GIA                  
                     
BẢNG THỐNG KÊ TIẾT DẠY THỰC HÀNH KỲ THI GVDG CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2016-2017
 
TT Họ và tên Dạy
môn
Lớp Chương Bài Tiết
PPCT
Tên bài Máy
chiếu
Buổi-Thứ/tiết Máy chiếu
1 Lê Thị Thúy Linh Toán 11 2   29 Nhị thức Niutơn x Sáng-Sáu/2 Lưu động
12 1   10 Chủ đề: Thể tích khối đa diện x Sáng-Sáu/4 Lưu động
2 Phạm Văn Phú Toán 12 1   12 Chủ đề: Thể tích và khoảng cách khối đa diện x Sáng-Sáu/3 Lưu động
12 2   33 Phương trình mũ x Sáng-Sáu/5 Lưu động
3 Nguyễn Trung Hiếu Hóa 11 2   18 Phân bón hóa học x Sáng-Năm/2 Phòng TT
10 2   18 Ý nghĩa của Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học x Chiều-Năm/1 Lưu động
4 Lư Thị Như Ly Hóa 12 4 13 19 Đại cương về polime x Sáng-Năm/3 Lưu động
11 3 15 23 Cacbon x Chiều-Năm/2 Phòng TT
5 Võ Thị Phương Thùy Hóa 10 3   22 Liên kết ion x Sáng-Năm/4 Phòng TT
12 4   21 Vật liệu polime (tiết 1) x Chiều-Năm/3 Lưu động
6 Nguyễn Thị Mỹ Trang Hóa 10 2 11 19 Luyện tập: Bảng tuần hoàn x Sáng-Năm/5 Lưu động
11 3 15 23 Cacbon x Chiều-Năm/4 Phòng TT
7 Lưu Quang Tân Sinh 12 IV 18 21 Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp x Sáng-Bảy/1 Phòng TT
10 II   10 Chủ đề: Cấu trúc tế bào x Chiều-Bảy/1 Lưu động
8 Nguyễn Thị Xuân Hộp Sinh 12 III 17 20 Cấu trúc di truyền của quần thể (tt) x Sáng-Bảy/2 Lưu động
11 I 15 13 Tiêu hóa ở động vật x Chiều-Bảy/2 Phòng TT
9 Đỗ Thị Lan Chi Sinh 12 III 16 19 Cấu trúc di truyền của quần thể  x Sáng-Bảy/3 Phòng TT
11 I 15 13 Tiêu hóa ở động vật x Chiều-Bảy/3 Lưu động
10 Nguyễn Thị Lệ Diễm Sinh 12 IV 19 22 Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào x Sáng-Bảy/4 Lưu động
10 II   10 Chủ đề: Cấu trúc tế bào x Chiều-Bảy/4 Phòng TT
11 Lê Thị Tuyết Hằng Văn 10     28 Ca dao hài hước x Sáng-Sáu/2 Phòng TT
11     28 Phát biểu theo chủ đề x Sáng-Sáu/4 Phòng TT
12 Nguyễn Thị Thúy Sinh Địa 11 2 6 10 Hợp chủng quốc Hoa kì x Chiều-Hai/2 Phòng TT
10 3 16 19 Sóng, thủy triều, dòng biển x Chiều-Hai/4 Phòng TT
13 Ngô Thị Nhỏ Anh 11   6 31 Competitions (Speaking) x Sáng-Tư/3 Phòng TT
12   5 29 Higher Education (Reading 1) x Sáng-Tư/5 Phòng TT
14 Trương Thị Hoàng Oanh Anh 12   5 30 Higher Education (Reading 2) x Sáng-Tư/2 Phòng TT
10   5 31 Technology and You (Listening) x Sáng-Tư/4 Phòng TT
15 Lê Trung Dũng Tin 11 3 9 13 Cấu trúc rẽ nhánh x Sáng-Năm/2 Lưu động
12 2 7 20 Liên kết giữa các bảng x Sáng-Năm/4 Lưu động
16 Huỳnh Công Thọ Tin 10 1 9 20 Tin học và xã hội x Sáng-Năm/3 Lưu động
11 2   10 Bài tập và thực hành số 1 x Sáng-Năm/4 Lưu động
17 Bùi Trọng Huy QP 10   3 11 Đội ngũ từng người không có súng   Sáng-Bảy/2  
11   3 9 Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia   Sáng-Bảy/4  
                     
* Ghi chú:                  
  1) Thời gian làm việc buổi sáng:       2) Thời gian làm việc buổi chiều:      
  - Tiết 1 (6 giờ 45 đến 7 giờ 30)         - Tiết 1 (13 giờ 00 đến 13 giờ 45)      
  - Tiết 2 (7 giờ 35 đến 8 giờ 20)         - Tiết 2 (13 giờ 50 đến 14 giờ 35)      
  - Tiết 3 (8 giờ 35 đến 9 giờ 20)         - Tiết 3 (14 giờ 50 đến 15 giờ 35)      
  - Tiết 4 (9 giờ 25 đến 10 giờ 10)         - Tiết 4 (15 giờ 40 đến 16 giờ 25)      
  - Tiết 5 ( 10 giờ 15 đến 11 giờ 00)         - Tiết 5 (16 giờ 30 đến 17 giờ 15)      
                     
* Các thầy cô giáo được phân công sử dụng máy chiếu lưu động thì đến gặp thầy Phụng để đăng ký nhận máy và nhờ bộ phân kỹ thuật hỗ trợ.