THỜI KHÓA BIỂU LẦN THỨ 8-HỌC KỲ 1 (2016-2017)

THỜI KHÓA BIỂU LẦN THỨ 8-HỌC KỲ 1 (2016-2017)
Thời khóa biểu lần thứ 8-Áp dụng từ 07/11/2016
    Thời khóa biểu giáo viên-Áp dụng từ tuần 10 (07/11/2016)                              
Giáo viên Buổi dạy Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Nguyễn Thái Sáng           11B10 11B10 12C8               11B10 11B9   12C8   11B10 11B10 11B9 11B9 12C8 12C8 12C8 11B9 11B9  
Chiều                     HOP HOP HOP HOP HOP                              
Đào Văn Thời Sáng   11B11 11B11 12C6 11B11                     12C6 11B11   12C6             12C6 12C6 11B11 11B11  
Chiều                                                            
Đào Văn Thịnh Sáng   11B2 11B2 11B3   12C10 11B3   11B2                       11B3 12C10 12C10 11B2 11B2 12C10 11B3 11B3 12C10  
Chiều                                                            
Nguyễn Thị Thu Ba Sáng   12C5 12C5 11B5 12C5           12C5   12C5 11B5 11B5           11B5 11B5   12C5            
Chiều                                                            
Đỗ Tấn Bảo Sáng     10A9 10A9 10A2                     10A2 12C4 12C4     12C4 10A2 12C4   10A9 10A9 12C4 10A2 10A2  
Chiều                                                            
Nguyễn Văn Bình Sáng   12C3 12C3 10A8 12C3                       12C3 12C3     10A10 12C3   10A8 10A10 10A8 10A8 10A10 10A10  
Chiều                                                            
Nguyễn Hoa Sáng               12C9 11B6 12C9 11B6 11B7 12C9 12C9 11B6           11B6 11B6 11B7 11B7   11B7 11B7 12C9    
Chiều                                                            
Nguyễn Tấn Hưng Sáng   12C11 12C11 10A1 12C11                     10A1 12C11                 10A1 10A1 12C11 12C11  
Chiều                                                            
Nguyễn Tấn Khanh Sáng                       11B1 10A5 10A5 11B1 10A5 11B1 11B1           11B1 10A5          
Chiều                                                            
Lê Thị Thúy Linh Sáng   12C7 12C7 11B4 11B4   12C7   11B4 11B4                     11B4 11B4   12C7 12C7          
Chiều                                                            
Phạm Văn Phú Sáng       10A6 10A7             12C1   10A7 12C1 10A6 12C1 10A7 10A7   10A6 10A6 12C1 12C1 10A7          
Chiều                                                            
Nguyễn Thị Thu Hà Sáng   10A3 11B8                   11B8 11B8 10A3           11B8   11B8 10A3 10A3          
Chiều                                                            
Bùi Xuân Thùy Sáng   10A4   10A11 10A11           12C2 10A11   10A4 10A4           10A11 12C2 12C2 10A11   12C2 12C2   10A4  
Chiều                                                            
Nguyễn Trung Sơn Sáng           10A5 10A5   12C11 12C7 10A5 12C7   12C11 12C11                     12C7 12C11 12C7    
Chiều                     HOP HOP HOP HOP HOP                              
Huỳnh Minh Quốc Sáng           12C5 12C1 10A3 12C1 10A3                 12C5 12C5 12C5 10A4 10A3     10A4 10A4 12C1 12C1  
Chiều 11B2 11B2 11B2                                                      
Trương Thị Ngọc Duyên Sáng   10A9 10A1   10A1                               10A1 10A9 10A1 12C4 12C4 12C4 10A9 12C4    
Chiều                                                            
Nguyễn Thị Hân Sáng                                                            
Chiều 11B5 11B5 11B5                                                      
Ngô Văn Lai Sáng           10A6 12C6 12C6   10A2 10A6   10A2 12C6 10A2                 12C6 10A6          
Chiều                                                            
Phan Văn Linh Sáng   10A10 11B5   11B5 10A11 10A11 11B5                 10A10 11B5 10A8   10A8 10A8 10A11 10A10 11B5          
Chiều 11B7 11B7 11B7                                                      
Lê Thị Xuân Phú Sáng       12C2 12C2                     11B7   11B7 12C2   11B1 11B7 11B1 12C2 12C2   11B1 11B7 11B1  
Chiều                                                            
Lê Thành Trung Sáng   11B4 11B4 11B2   12C8 11B2 11B6   12C8           11B2 11B6 12C8 11B6 12C8 11B2   11B4 11B4 11B6          
Chiều                                                            
Chung Quang Tùng Sáng           10A7 11B11 11B3 12C9 11B11     10A7   10A7 12C9 11B3 12C9     12C9 11B3 11B11 11B11 11B3          
Chiều                                                            
Phạm Công Sơn Sáng   11B9 11B10 12C3 11B10           11B9   12C3 11B9                   11B10 11B10 12C3 11B9 11B10 12C3  
Chiều                                                            
Trần Đức Thuận Sáng             11B8 11B8 12C10 12C10                     12C10 11B8   12C10 11B8          
Chiều                     HOP HOP HOP HOP HOP                              
Trần Duy Bình Sáng                     12C9 12C11   10A2 12C9 12C10   12C11 10A2 12C10   10A1   10A1            
Chiều 11B6 11B6 11B6               HOP HOP HOP HOP HOP                              
Lê Trung Dũng Sáng   12C1 12C1 11B1 11B2                     12C2   11B3 12C3             11B2 11B11 12C3 12C2  
Chiều 11B3 11B3 11B3                                                      
Huỳnh Công Thọ Sáng     10A11 10A10   11B5   11B10 10A8 10A8           10A9 10A9 10A10 10A11                      
Chiều 11B10 11B10 11B10                                                      
Đặng Thị Cẩm Vi Sáng   11B6 10A7   11B6 11B7 10A3 10A7               10A3 10A6 10A4 10A5     10A5   10A6 10A4          
Chiều                                                            
Nguyễn Thị Lan Sáng                     12C4 11B8 11B9 11B4 12C5 12C7   12C6 12C7 12C4 12C8   12C5 12C8 12C6          
Chiều 11B4 11B4 11B4                                                      
Trương Ngọc Cường Sáng           12C11 10A1 10A1               12C1 10A2 10A2 10A1   12C1 12C11 10A2              
Chiều                     HOP HOP HOP HOP HOP                              
Đỗ Văn Thái Sáng                     11B10   11B5 11B2 11B10             11B2 11B2 11B5 11B4 11B4 11B4 11B5 11B10  
Chiều                                                            
Phạm Thành Tấn Sáng                               11B11         11B11 11B11           HOP HOP  
Chiều                     HOP HOP HOP HOP HOP                              
Trần Văn Gôn Sáng     12C10 12C9 10A10     10A10   10A10                                 10A10 12C10 12C9  
Chiều                                                            
Nguyễn Trung Hiếu Sáng             10A8   11B1 10A4                     10A4 11B1 10A4     11B1   10A8 10A8  
Chiều                                                            
Nguyễn Đắc Hường Sáng   11B8 11B6 11B6 11B7 12C6   11B7                 11B7 11B8 11B7 12C6               11B8 11B6  
Chiều                                                            
Lư Thị Như Ly Sáng     11B3 11B9 11B3                     11B3 12C5 11B9 11B3   11B9 12C5                
Chiều                                                            
Trần Minh Thương Sáng             12C2   12C7 10A5 12C7 12C2   10A9 10A9           10A9   10A5 10A5            
Chiều                                                            
Nguyễn Thị Mỹ Trang Sáng       10A7 10A6             10A6 12C4 12C3 10A6           10A7 12C4 10A6 10A7 12C3          
Chiều                                                            
Võ Thị Phương Thùy Sáng   10A11     12C8 10A3 12C8 10A11 10A3 10A11 10A3 12C8                                    
Chiều                                                            
Đoàn Thị Hoàng Yên Sáng                                                            
Chiều                                                            
Lưu Quang Tân Sáng                               12C5   12C5 10A10 12C2           10A11 10A11 12C2 10A1  
Chiều 11B8 11B8 11B8               HOP HOP HOP HOP HOP                              
Dương Thị Thanh Tâm Sáng       12C4 10A8           11B11 10A8 10A8   12C3     11B10 12C4 12C3     11B10   11B11          
Chiều 11B1 11B1 11B1                                                      
Nguyễn Thị Xuân Hộp Sáng   11B7 12C9 11B8 12C9 11B9   12C11 11B8 11B6                     12C11 11B9 11B6 12C9 11B7          
Chiều 11B9 11B9 11B9                                                      
Nguyễn Thị Lệ Diễm Sáng             10A9 12C10 10A10 10A7 10A4 10A5 12C10 10A6 12C7   10A4 10A6 10A9   10A5 10A7 12C7              
Chiều                                                            
Đỗ Thị Lan Chi Sáng           11B4 11B4 10A2 12C8 11B2 11B1   11B3 10A1 11B2 11B5 12C6 10A3 11B5     12C8 12C6 11B3 11B1          
Chiều                                                            
Trần Lê Thiên Thư Sáng       10A2 10A3           12C1 10A3   12C1                                
Chiều 11B11 11B11 11B11                                                      
Từ Thị Thúy Nhẫn Sáng   12C2 12C2     12C2 12C11 12C5 12C5 12C11                     12C2   12C11 12C11       12C5 12C5  
Chiều                     HOP HOP HOP HOP HOP                              
Phan Thanh Phong Sáng   12C8 12C8 11B11                 11B11 11B11 12C8 11B8 11B8   11B11             11B8   12C8 11B8  
Chiều                     HOP HOP HOP HOP HOP                              
Nguyễn Thị Hồng Tâm Sáng   11B1 11B1   11B1 11B2   11B1 12C3   12C3 12C3 11B2     12C3 11B2 11B2 11B1                      
Chiều                                                            
Nguyễn Quốc Cường Sáng   11B3 11B7 11B7   11B6 11B6       11B3 11B3 11B7 11B7                       11B3 11B6 11B6    
Chiều                                                            
Vũ Đình Triết Sáng   12C10 10A3 12C10 12C10           12C10 12C10 10A3     10A11 10A11                 10A3 10A3 10A11 10A11  
Chiều                     HOP HOP HOP HOP HOP                              
Nguyễn Thị ái Thu Sáng   10A2 10A2 12C7 12C7     12C7 10A1 10A1             10A1 10A1     12C7 12C7   10A2 10A2          
Chiều                                                            
Nguyễn Thị ánh Tuyết Sáng   10A8 10A8 10A5             10A9 10A9       10A8 10A8 10A5 12C9       10A9 10A9 12C9 12C9 12C9 10A5 10A5  
Chiều                                                            
Nguyễn Thị Trinh Sáng   10A6 10A6   12C1   10A6 10A6               10A7 10A7 12C1 12C1             12C1 12C1 10A7 10A7  
Chiều                                                            
Lê Thị Tuyết Hằng Sáng     10A4 10A4 10A4     10A4 12C6 12C6 12C6 12C6 10A4                                  
Chiều                                                            
Trần Thị Ngọc Hà Sáng   12C4 12C4   11B9 12C4 11B9 11B9       11B4 11B4 12C4 11B9 11B9 11B4 11B4                        
Chiều                                                            
Đoàn Thị Thanh Hương Sáng           10A10 10A10   11B5 11B10 11B5 11B5 11B10 10A10 10A10                     11B10 11B10   11B5  
Chiều                                                            
Phạm Văn Sơn Sáng   12C6 10A10 12C11 12C6           10A1   12C6 12C7       10A11 12C11 12C7             10A2 12C6 12C7  
Chiều                                                            
Nguyễn Hồng Danh Sáng                                                   12C11 12C10 HOP HOP  
Chiều                     HOP HOP HOP HOP HOP                              
Nguyễn Văn An Sáng   10A5   12C1 10A5 10A1   12C1 10A2     10A7 10A6 12C2 10A5 10A4 10A3 12C2 10A4                      
Chiều                                                            
Phạm Thị Hiền Anh Sáng           10A8 11B1 12C2 10A7 11B3           11B4 12C9 10A9     10A3   12C8 12C3 12C1 12C5 11B2 10A6 12C4  
Chiều                                                            
Nguyễn Được Sáng           11B11 12C9 11B4       12C9 10A10 12C8 10A8 11B1 12C8 12C10 11B10     10A11 11B3   12C10 11B5   11B2 10A9  
Chiều                                                            
Mai Ngọc Thân Sáng           12C3     11B9 12C3 11B8 11B9   11B10 12C4 12C4   11B6 11B8   11B7   11B5 11B6 12C5 11B11 12C5   11B7  
Chiều                                                            
Lê Hải Sáng                     10A11 10A10 12C11   12C10     10A8   12C9   10A10 10A8   10A11          
Chiều                     HOP HOP HOP HOP HOP                              
Hạ Quang Hòa Sáng               12C3 12C2                         12C1           HOP HOP  
Chiều                     HOP HOP HOP HOP HOP                              
Lê Thị Chung Sáng   11B5   12C5 11B8 11B8   12C4 11B11 11B7           11B6 11B10   11B9                      
Chiều                                                            
Nguyễn Thị Hồng Diệp Sáng           10A2 10A4 10A5 10A4 11B1 11B4 10A1 10A1 10A3 11B3                     10A2 10A5 10A3 11B2  
Chiều                                                            
Nguyễn Thị Thúy Sinh Sáng   10A7 12C6   10A9 12C7   10A9   10A6                               10A7 10A6 10A9 12C8  
Chiều                                                            
Bùi Thị Thu Dung Sáng             12C5 11B11 10A5 12C5 10A7 11B11   12C5   12C11 10A5 11B11 10A3 12C11   10A3 10A7   12C11 10A5 10A7   10A3  
Chiều                     HOP HOP HOP HOP HOP                              
Dương Đức Tân Sáng                 10A9 10A9     10A9                             HOP HOP  
Chiều                     HOP HOP HOP HOP HOP                              
Võ Thị Kim Chi Sáng                                                            
Chiều                                                            
Hà Thị Kim Nga Sáng   11B10 11B9 11B10         11B10 11B8                           11B8 11B9 11B9 11B8      
Chiều                                                            
Ngô Thị Nhỏ Sáng             11B7   11B7 11B5 12C8 11B6 12C8 11B6 11B7 12C8 11B5   11B4             11B6 11B5 11B4 11B4  
Chiều                                                            
Trương Thị Hoàng Oanh Sáng           12C9 12C10   11B3 12C1 10A2 10A2 12C1 11B3 10A1   12C10   12C10 12C1 10A2 12C9 12C9   10A1     10A1 11B3  
Chiều                                                            
Hồ Thị Thảo Sáng                                                            
Chiều                                                            
Phạm Thị Thơ Sáng                     10A8 10A4 12C2 10A8 12C2   12C2   10A6   12C3   12C3 10A4 10A8 10A6 12C3 10A4 10A6  
Chiều                                                            
Lê Thị ý Sáng           11B1 12C4 11B2 10A11 12C4 11B2 12C4 10A11 11B1 10A11 10A10 12C7 12C7 11B2   12C6 12C6 10A10     10A10 12C7 11B1 12C6  
Chiều                                                            
Nguyễn Duy Sáng                                                            
Chiều             10A6 10A6 10A7 10A7 HOP HOP HOP HOP HOP             12C3 12C3 10A5 10A5   12C1 12C1 12C2 12C2
Nguyễn Minh Trung Sáng                     11B7   11B6   11B8                              
Chiều             11B9 11B9 11B8 11B8   11B10 11B10 11B11 11B11             11B7 11B7 11B6 11B6          
Đặng Quang Khâm Sáng                                                            
Chiều             11B1 11B1 11B2 11B2   11B3 11B3 11B4 11B4             12C10 12C10 11B5 11B5   12C9 12C9 12C11 12C11
Trương Thị ái Nguyên Sáng                                                            
Chiều                                                            
Lê Thanh Sang Sáng           10A9 10A7 10A8 10A6 11B9 10A10 11B10   10A11 11B11                              
Chiều             10A1 10A1 10A4 10A4                                        
Lê Thiện Tình Sáng   10A1 10A5 10A3   10A4 10A2                                              
Chiều   10A3 10A3                                     12C7 12C7 12C8 12C8   12C5 12C5 12C6 12C6
Trịnh Đức Quang Sáng           11B3 11B5         11B2 11B1   11B4                              
Chiều   10A8 10A8 10A2 10A2   10A9 10A9 10A10 10A10       10A11 10A11                              
Bùi Trọng Huy Sáng   12C9   12C8 12C4 12C1 12C3   12C4 12C2 12C11 12C5 12C7 12C10 12C6                              
Chiều             12C4 12C4