KH Ngoai khoa Rung chuong vang

KH Ngoai khoa Rung chuong vang
KẾ HOẠCH RUNG CHUÔNG VÀNG 2017
SỞ GD-ĐT QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG THPT BA GIA
Số: 03/KH-BAGIA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Sơn Tịnh, ngày 15 tháng 02 năm 2017
 
 
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI
RUNG CHUÔNG VÀNG
Năm học: 2016 - 2017
 
Căn cứ công văn số 661/SGDĐT-GDTrH ngày 19 tháng 9 năm 2016 về việc triển khai công tác tuyền truyền, phổ biến giáo dục phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội;
Căn cứ công văn 54/SGDĐT- CTTT về việc triển khai công tác giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết;
                        Căn cứ Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2016 - 2017 của Đoàn Trường THPT Ba Gia;
                        BCH Đoàn Trường THPT Ba Gia phối hợp với Tổ Sinh - Công nghệ tổ chức cuộc thi Rung chuông vàng với nội dung cụ thể như sau:
I.                      MỤC ĐÍCH:
-      Nâng cao nhận thức cho học sinh về ma túy, HIV, các tệ nạn xã hội và tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết;
-      Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để học sinh thể hiện tài năng, trí tuệ, sự sáng tạo; đồng thời tạo cơ hội giúp học sinh rèn luyện kỹ năng tư duy logic, xử lý tình huống; tạo điều kiện cho học sinh trong trường giao lưu, học hỏi và chia sẻ những kinh nghiệm trong học tập cũng như trong cuộc sống.
II.        NỘI DUNG TỔ CHỨC:
1.       Thời gian tổ chức:
1.1.    Thời gian phát động:  Thứ 5, ngày 16 tháng 02 năm 2017 (Tuần 22).
                      Trong giờ giải lao 15 phút giữa buổi, Bí thư chi Đoàn đến văn phòng Đoàn Trường để nhận kế hoạch về triển khai ở chi Đoàn.
1.2.    Thời gian đăng ký dự thi: Thứ 2, ngày 20 tháng 02 năm 2017 (Tuần 23).
                      Bí thư chi Đoàn nộp danh sách học sinh đăng ký dự thi (theo mẫu của BTC) về văn phòng Đoàn Trường.
1.3.    Thời gian diễn ra cuộc thi: Bắt đầu từ 13 h 30, Thứ 5, ngày 02 tháng 03 năm 2017 đến khi hoàn thành (Tuần 24).
          *          Lưu ý: Tùy vào tình hình thực tế mà các mốc thời gian ở trên có thể thay đổi cho phù hợp. Khi đó, BTC sẽ có thông báo cụ thể sau.
2.       Địa điểm tổ chức: Tại Trường THPT Ba Gia.
3.       Thành phần tham dự:
-      Toàn thể Hội đồng sự phạm nhà trường;
-      Toàn thể học sinh trong trường.
4.       Chương trình cuộc thi:
TT Nội dung chương trình Người thực hiện
1 Văn nghệ chào mừng Đội văn nghệ Đoàn Trường
2 Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu Dẫn chương trình
3 Công bố Quyết định thành lập BTC; Hội đồng Giám khảo Dẫn chương trình
4 Phát biểu khai mạc cuộc thi Trưởng Ban Tổ chức
5 Tiến hành cuộc thi Dẫn chương trình
 
 
5.       Thể lệ cuộc thi: (có đính kèm)
6.       Cơ cấu giải thưởng:
6.1.    Số lượng giải: 01 Nhất; 03 Nhì; 06 Ba.
6.2.    Mức thưởng:  theo qui định hiện hành.
7.       Thành phần Ban tổ chức: (Có Quyết định kèm theo)
8.       Thành phần Hội đồng Giám khảo: (Có Quyết định kèm theo)
9.       Phân công nhiệm vụ: (Có Quyết định kèm theo)
II.                    KINH PHÍ TỔ CHỨC:
-      Kinh phí tổ chức thực hiện theo Qui chế chi tiêu nội bộ của trường (có bản Dự trù kinh phí đi kèm);
-      Kinh phí tham gia của các chi Đoàn thì mỗi chi Đoàn tự lo;
III.       TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1.       Về phía Đoàn Trường:
-      Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai kế hoạch đến các chi Đoàn;
-      Chuẩn bị các cơ sở vật chất cần thiết;
-      Tham mưu với nhà trường ra các Quyết định liên quan.
2.       Về phía Tổ Sinh - Công nghệ:
-      Xây dựng hệ thống câu hỏi tham khảo;
-      Xây dựng hệ thống gói câu hỏi thi chính thức, gói câu hỏi phụ và gói câu hỏi dành cho khán giả.
3.       Về phía các chi đoàn:
-      Bí thư chi đoàn chủ động tham mưu với Giáo viên chủ nhiệm để triển kế hoạch này;
-      Có hình thức động viên, khen thưởng các thành viên tham gia hoạt động.
 
 
 
HIỆU TRƯỞNG TỔ TRƯỞNG TỔ SINH-CN
 
 
 
Lưu Quang Tân
BÍ THƯ ĐOÀN TRƯỜNG
 
 
 
Trần Đức Thuận
 
 

 
 
Nơi nhận:
- Các thành phần trong Kế hoạch;
- Văn phòng;
- Bản tin;
- Website: thptbagia.edu.vn
 
 

Nguồn tin: Đoàn Trường