BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

ĐẢNG BỘ HUYỆN SƠN TỊNH Chi bộ : Trường THPT Ba Gia ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Sơn Tịnh, ngày …. tháng … năm 2017 BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN (Kèm theo Hướng dẫn số 09 - HD/HU, ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy) - Họ và tên: - Ngày sinh: - Chức vụ Đảng: - Chức vụ chính quyền, đoàn thể: - Đơn vị công tác: - Chi bộ nơi sinh hoạt: I. Ưu điểm, kết quả công tác 1. Về t¬ư t¬¬ưởng chính trị