LỊCH THI HK1 (2016-2017)-THPT BAGIA

LỊCH THI HK1 (2016-2017)-THPT BAGIA
SỞ GD-ĐT QUẢNG NGÃI LỊCH THI HỌC KỲ 1
TRƯỜNG THPT BA GIA M HỌC 2016-2017
 
Ngày Buổi Môn Thời gian làm bài Giờ
mở đề
Giờ
phát đề
Giờ
bắt đầu làm bài
Thứ Hai, 09/01/2017 Sáng Ngữ văn 12; 11 120 phút; 90 phút 7 giờ 10 7 giờ 25 7 giờ 30
Thứ Hai, 09/01/2017 Sáng Tiếng Anh 12; 11 60 phút 9 giờ 45 9 giờ 55 10 giờ 05
Thứ Hai, 09/01/2017 Chiều Toán 12; 10 90 phút 13 giờ 30 13 giờ 40 13 giờ 50
Thứ Hai, 09/01/2017 Chiều GDCD 12; Sinh học 10 50 phút; 45 phút      
Thứ Ba, 10/01/2017 Sáng Toán 11 90 phút   7 giờ 25 7 giờ 30
Thứ Ba, 10/01/2017 Sáng Sinh học 11 45 phút      
Thứ Ba, 10/01/2017 Chiều Vật lí 12; Văn 10 50 phút; 90 phút   13 giờ 25 13 giờ 30
Thứ Ba, 10/01/2017 Chiều Địa lí 12 50 phút      
Thứ Ba, 10/01/2017 Chiều Sinh học 12; Hóa học 10 50 phút; 60 phút      
Thứ Tư, 11/01/2017 Sáng Vật lí 11 60 phút   7 giờ 25 7 giờ 30
Thứ Tư, 11/01/2017 Sáng Hóa học 11 60 phút      
Thứ Tư, 11/01/2017 Chiều Hóa học 12; Vật lí 10 50 phút; 60 phút   13 giờ 25 13 giờ 30
Thứ Tư, 11/01/2017 Chiều Lịch sử 12; Tiếng Anh 10 50 phút; 60 phút      
 
Lưu ý: Lãnh đạo và thư ký có mặt tại trường trước giờ phát đề 30 phút, giám thị có mặt trước giờ phát đề 20 phút.
 
  Sơn Tịnh, ngày … tháng … năm 2016
Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
  - PHT;  
  - TTCM;  
  - 33 lớp trưởng;  
  - Văn phòng (t/báo);  
  - Lưu.