CHI BỘ TRƯỜNG THPT BA GIA NHIỆM KỲ 2015- 2020

CHI BỘ TRƯỜNG THPT BA GIA NHIỆM KỲ 2015- 2020
HUYỆN ỦY SƠN TỊNH
CHI BỘ TRƯỜNG THPT BA GIA

TỔ CHỨC CHI BỘ TRƯỜNG THPT BA GIA
NHIỆM KỲ 2015-2020

BÍ THƯ:
NGUYỄN HỒNG DANH

P.BÍ THƯ:
PHẠM THÀNH TẤN

CẤP ỦY:
PHAN THANH PHONG
 BÙI THỊ THU DUNG
HẠ QUANG HÒA